PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE KELKBURES.LT TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Viešosios įstaigos Bendruomenių kaitos centras, įmonės  kodas 125609177, buveinės adresas Jakšto g. 9, Vilnius, (toliau - „Centras“,) paslaugų teikimo interneto svetainėje www.kelkbures.lt (toliau – Interneto svetainė) taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Interneto svetainėje įgyjamų prekių ir paslaugų teikimo, pirkimo sutarčių (toliau – Sutartys) sudarymo sąlygas ir tvarką.
2. Kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis Interneto svetaine ir joje teikiamomis galimybėmis įsigyti prekes ar paslaugas, privalo atidžiai ir rūpestingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudojimasis Interneto svetaine patvirtina asmens sutikimą laikytis šių taisyklių ir jomis vadovautis.
3. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjų teises, kurias užtikrina Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojantys įstatymai bei kiti teisės aktai.
4. Sudaryti Sutartis Interneto svetainėje gali tik tie asmenys, kurie pagal galiojančius įstatymus gali sudaryti civilinius sandorius.
 
II.    NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE
 
5. Asmenys gali laisvai naudotis Interneto svetainės paslaugomis, jeigu įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių taisyklių, reglamentuojančių naudojimąsi elektroninių ryšių priemonėmis, elgesį tinkluose.
6. Draudžiama naudotis Interneto svetainės paslaugomis, jeigu:
6.1. siekiama ar sudaromos sąlygos trukdyti teikti Interneto svetainės paslaugas;
6.2. siekiama ar sudaromos sąlygos bet kokiu būdu kam nors pakenkti, nusižengti galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams;
6.3. sutrikdomas ar nutraukiamas paslaugų teikimas, sutrikdomas serverių ir/ar tinklų darbas;
 7. Asmenys, besinaudojantys Interneto svetainės paslaugomis, sutinka su tuo (duoda leidimą), kad Centrui žinomi jų duomenys gali būti naudojami:
7.1. teikiant informaciją, kurią privaloma teikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus;
7.2. padedant užtikrinti Interneto svetainėje sudaromų susitarimų tinkamą vykdymą.
 
III.  SUTARČIŲ SUDARYMAS
 
8. Siekiant išvengti bet kokių neaiškumų, nesusipratimų, pabrėžiame, kad Interneto svetainėje siūlomų įsigyti prekių ir paslaugų Centras neteikia ir neparduoda (nėra šių prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas). Paslaugų teikėjai ar prekių pardavėjai nurodomi prie kiekvienos Interneto svetainėje siūlomos įsigyti prekės ar paslaugos.
9.  Centras nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų parduodamų prekių ir paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Prekių ir paslaugų kokybę garantuoja konkrečios prekės pardavėjas ar paslaugos teikėjas. Centras veikia kaip pardavėjo ar paslaugų teikėjo atstovas pavedimo sutarties pagrindu ir visas sutartis dėl prekių įsigijimo ar paslaugų suteikimo sudaro atstovaujamojo vardu ir sąskaita.
10. Visos sutartys Interneto svetainėje sudaromos elektronine forma naudojantis elektroninio ryšio priemonėmis vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
11. Prekių ar paslaugų užsakymas laikomas pateiktu, kai asmuo atlieka Taisyklių 12 punkte nurodytus veiksmus bei iš anksto apmoka Centrui prekių/paslaugų kainą. Centrui gavus apmokėjimą, asmeniui jo nurodyto elektroninio pašto adresu užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.
12. Užsakymo pateikimas ir sutarties sudarymas atliekamas taip:
12.1. Interneto svetainėje išsirenkamas pasiūlymas ar keli pasiūlymai;
12.2. Išsamiai ir nuosekliai susipažįstama su Interneto svetainėje pateikiama informacija apie konkretų pasiūlymą;
12.3. Jei išnagrinėjus pasiūlymą asmuo pageidauja sudaryti sutartį, Interneto svetainėje spaudžiama nuoroda „Investuoju“;
12.4. Interneto svetainėje pateiktoje formoje  nurodomi ketinami įsigyti prekės ir/ar paslaugos, jų kiekis, asmens pašto adresas;
12.5. Atitinkamame formos laukelyje „sutinku su šiomis taisyklėmis“ patvirtinamas asmens susipažinimas su Taisyklėmis;
12.6.Pasirenkamas apmokėjimo būdas ir atliekamas išankstinis apmokėjimas pavedimu už pasirinktas prekes ir/ar paslaugas per įmokų surinkimo sistemą mokėjimai.lt.
13.Elektronine forma sudaryta sutartis laikoma įsigaliojusia nuo to momento, kai Centras per nustatytą laikotarpį surenka tam tikrą užsakymų skaičių (atidedamoji sąlyga). Jei ši sąlyga neįvyksta – t.y jei per nustatytą terminą Centras nesurenka atitinkamo užsakymų skaičiaus, nurodo kiekviename pasiūlyme, sutartis neįsigalioja ir nesukuria jos šalims jokių teisių ir pareigų, o Centras ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas grąžina sumokėtus pinigus. Ši sąlyga laikytina esmine Interneto svetainėje sudaromų sutarčių sąlyga.
14.Apie kiekvieną prekę ar paslaugą, kurią galima įsigyti Interneto svetainėje, teikiama išsami informacija: daikto ar paslaugos pagrindinės savybės, pardavimo kaina, daikto pristatymo kaina ir tvarka (nebūtinai), mokėjimo tvarka, teisė atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpis ir kita.  Kartu teikiama informacija apie paslaugos teikėją ar daikto pardavėją. Asmenys, ketinantys Interneto svetainėje įsigyti prekes ar paslaugas, gali  tiesiogiai kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją su prašymu suteikti papildomą informaciją.
15.Pastebėjus klaidą Centro teikiamoje informacijoje ar pranešime apie sudarytą sutartį, klaida ištaisoma nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo Centrui el. paštu bures@bkcentras.lt  momento. Informacija apie pastebėtas klaidas ar netikslumus gali būti teikiama ir telefonu + 37066222870
          
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
18.Šios Taisyklės nustato bendrąsias Interneto svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas. Centras pasilieka teisę keisti šias Taisykles ir tokie pakeitimai įsigalioja sekančią dieną nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje.
19.Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, LR Produktų saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo, paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623 patvirtintomis Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklėmis, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
20.Vartotojų teises įsigijus prekes, naudojant ryšio priemones, reglamentuoja Civilinis kodeksas , Vartotojų teisių apsaugos įstatymas  bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 (Ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 4-959 redakcija) patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės bei be kita ko, tam tikra apimtimi taikomos ir Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 (Ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 redakcija) patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės.

TAPK BURIŲ BIČIULIU – padėk surinkti lėšų projektams finansuoti

Burių bičiulių fondas naudojamas teikiant mikrokreditus pilietinės visuomenės organizacijoms ir socialiniams verslams, kuriems reikia trumpalaikės finansinės pagalbos. Fondui skirtos lėšos dirbs nuolatos – įgyvendinus projektą jos grįš Burėms ir bus vėl naudojamos kitiems projektams vystyti. Kviečiame prisidėti prie Burių bičiulių fondo negrąžintinai skiriant jam lėšų. Bičiulius nuolatos informuosime apie tai, kas vyksta Burėse ir projektuose, kviesime į projektų pristatymus ir renginius.

  • 5EUR
  • 20EUR
  • 35EUR
  • 50EUR
  • 65EUR
  • 80EUR
  • 95EUR
  • 105EUR

Iniciatyvos vėjai